ricardo-gomez-angel-UD5drKd4H6w-unsplash1

Regulamin

Regulamin artystycznych spotkań klubowych
Stowarzyszenie Teatr ZNAK w roku 2021/2022.


Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze Stowarzyszeniem Teatr ZNAK. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.


Stowarzyszenie Teatr ZNAK jest otwartą placówką organizującą artystyczne spotkania klubowe dla młodzieży i dorosłych mające na celu przygotowanie realizacji dzieł artystycznych (wystaw, przedstawień, koncertów, spektakli) prezentowanych bez udziału publiczności.
Członkowie klubu dobrowolnie uiszczają składki, które upoważniają ich do uczestnictwa w spotkaniach klubu kultury Stowarzyszenie Teatr ZNAK.

 1.  Definicje

a) ZNAK – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Teatr ZNAK.
b) Członek klubu – osoba, która dobrowolnie uiszcza składki klubowe.
c) Artysta – osoba przygotowująca prezentacje artystyczne w ZNAK.
d) Umowa członkostwa – integralna część Regulaminu Stowarzyszenie Teatr ZNAK.
e) Prezentacje artystyczne – wszelkie formy realizacji dzieł artystycznych odbywające się bez udziału publiczności.

2. Zasady ogólne spotkań klubowych:
a) Odbywają się w cyklach rocznych, od początku września 2021 do końca czerwca 2022.
b) Nie prowadzą do uzyskania certyfikatu. ZNAK nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.
c) ZNAK przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach członek klubu zostanie poinformowany mailem lub pisemnie. Członek klubu ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z całkowitego uczestnictwa w spotkaniach klubu na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.
3. Zapisy i opłaty
a) Uczestniczyć w wybranych spotkaniach klubu można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://teatr-znak.pl/ i akceptacji regulaminu.
b) Wpisanie na listę członków następuje w chwili opłacenia składki członkowskiej.
c) Członkom klubu przysługują następujące zniżki od opłat:

 • Ceramika + ceramika = 400 zł
 • Ceramika + koło garncarskie = 450 zł
 • 2 x koło garncarskie/2 x malarstwo/2 x fotografia = 500 zł
 • open full (maksymalnie 5 zajęć tygodniowo) = 650 zł
 • kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) – 10 % zniżki członkowskiej.
 • dodatkowe opłaty:
  • glina 5 kg = 25 zł
  • materiały na zajęcia rzeźby = według faktury zakupowej (koszt zostanie podzielony na uczestników kursu rzeźby).
  • dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem modela = minimalny koszt na uczestnika 20 zł.


W/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych Zniżki nie sumują się.
Zniżek nie można łączyć.
a) W przypadku uiszczenia składek członkowskich za cały rok z góry – 5 % (w przypadku rezygnacji z członkostwa, zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).
b) Dla posiadaczy karty dużej rodziny – 10 % zniżki (zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami).
c) Składki należy uiszczać na rachunek bankowy 90 1160 2202 0000 0004 9379 5435 lub on-line poprzez ActiveNow, w terminie do 10 dnia miesiąca.
d) Zapisy do klubów artystycznych prowadzone są przez cały rok. Osoby, które przystępują do danego klubu w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.
e) Nieobecność na spotkaniach klubu nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia opłaty członkowskiej, ani do jej obniżenia.
f) W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym członek klubu ma prawo do uczestnictwa na spotkaniu innego klubu w ciągu 3 tygodni od zaistnienia nieobecności. Nieobecność taką należy zgłosić na 24 godziny przed spotkaniem klubu w systemie ActiveNow (zakładka: zgłoś nieobecność) . Miesięcznie można odrobić do dwóch nieobecności. Z możliwości odrabiania nie mogą korzystać uczestnicy spotkań indywidualnych.
Nieobecności z czerwca mogą zostać odrobione we wrześniu bieżącego roku, pod warunkiem zapisu do klubu członkowskiego na kolejny sezon.
g) Członkowie klubu mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w klubie artystycznym ZNAK powinno nastąpić w formie pisemnej przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia członek klubu jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.
h) W przypadku zajęć indywidualnych można odrabiać zajęcia zgłoszone drogą mailową na minimum dzień przed zajęciami.
i) Dla klubu sportowego Tanecznych Grup Konkursowych Stowarzyszenie Teatr ZNAK zastosowanie ma odrębny Regulamin.


4. Organizacja spotkań klubowych
a) Spotkania klubowe odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem spotkań. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody ZNAK, do przeniesienia się do innego klubu w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.
b) ZNAK zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego spotkania cyklicznego, w przypadku jeżeli na spotkania klubu zgłosi się niewystarczająca ilość członków. Za nieodbyte spotkania cykliczne zostaną zwrócone składki członkowskie, jeżeli spotkania cykliczne się nie odbyły ani razu.
c) W przypadku odwołania spotkań klubu z powodów leżących po stronie ZNAK zostanie wyznaczony termin kolejnego spotkania klubu artystycznego, tak aby zostały odrobione w innym terminie. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy członków danego klubu.
d) ZNAK zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany artysty prowadzącego spotkanie przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.
e) ZNAK ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przenoszenia członków z jednego klubu do innego. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo realizacji prezentacji artystycznej opracowywanego materiału w wyraźny sposób jest różny od reszty uczestników kursu lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób.
W przypadku obniżenia liczebności grupy ZNAK ma prawo do zwiększenia opłaty za zajęcia, o czym poinformuje członków grupy.
f) ZNAK ma prawo do usunięcia członka klubu, jeżeli uniemożliwia prowadzenie spotkania poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie artysty prowadzącego lub innych członków klubu. W powyższych przypadkach słuchaczowi nie przysługuje zwrot wpłaconych składek członkowskich.
g) Niepełnoletni członkowie klubu powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. ZNAK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo członków w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej z ZNAK. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie spotkań klubu są własnością uczestników. Prace pozostawione w ZNAK będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po upływie tego okresu będą one usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych na spotkania klubu. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie.
h) ZNAK informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa spotkań klubowych oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących spotkania. Niemniej jednak uczestnictwo w spotkaniach odbywa się na własną odpowiedzialność i członkowie klubu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w spotkaniach.
i) ZNAK nie ubezpiecza członków od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie ZNAK, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
j) Wszystkie sprawy uczestników spotkań należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Osoby prowadzące spotkania nie są upoważnione do prowadzenia spraw administracyjnych.
k) Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie ZNAK i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe poprzez błędne użytkowanie mienia szkolnego.
l) Rzeźba i ceramika – opłata składki członkowskiej nie pokrywa kosztów zużywanych materiałów. Koszt materiałów zakupionych do pracowni (gips, drewno, silikony, koszty gruzu, itd.) będzie podany według wystawionej faktury/rachunku za zakup i dzielony pomiędzy uczestników.

5. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe
a) Osoby biorące udział w prezentacjach ZNAK (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto ZNAK zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji ZNAK.
b) Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby ZNAK. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji.
c) Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


6. Zasady funkcjonowania spotkań klubowych w okresie 01.09.2021 do 30.06.2023 w rygorze sanitarnym podczas epidemii COVID-19.
a) Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków spotkań artysty z klubowiczami Stowarzyszenie Teatr ZNAK.
b) Na spotkania klubów mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
c) Zaleca się przychodzenie na spotkanie nie wcześniej niż 5 minut, aby umożliwić poprzednim klubowiczom bezkontaktowe opuszczenie spotkania.
d) Artyści oraz klubowicze mogą przebywać w placówce ZNAK bez maseczek ochronnych. Zapis ten nie dotyczy osób trzecich, które mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
e) W przypadku zamknięcia placówek oświatowych (ZNAK podstawowe lub ponadpodstawowe) ze względu na stan epidemiczny przez decyzyjne organy administracyjne w Polsce klubowicz/pełnoprawny opiekun ma prawo zdecydować czy będzie uczęszczał na spotkania, na które dokonał zapisu.
f) W pozostałych przypadkach obowiązuje niniejszy regulamin i zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy.
g) ZNAK nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia wywołane COVID-19 i ich skutki.

7. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
a) ZNAK świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:

 • udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
 • udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.
  b) W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 • posiadanie aktywnego konta e-mail.
  c) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
 • naruszających dobre imię osób trzecich;
 • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
  d) W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro.teatrznak@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

8. Dokonanie zapisu on-line, zawarcie umowy.
a) Oferta dostępna jest na Stronie oraz w Biurze.
b) ZNAK świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.
c) Oferta obejmuje zajęcia z zakresu artystystyczne z zakresu: ceramiki, rzeźby, plastyki, rysunku, malarstwa, fotografii, tańca, akrobatyki, nauk gry na instrumentach, śpiewu.
d) Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.
e) Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:

 • imię i nazwisko Usługobiorcy;
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę urodzenia Uczestnika;
 • kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
 • kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
 • dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy;
 • wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).
  f) Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.
  h) Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.
  i) Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, ZNAK dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.
  j) Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta:
 • jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl – w momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Dotpay.pl) bądź na rachunek bankowy wskazany STOWARZYSZENIE TEATR WARSZTATOWY ZNAK znajdujący się w zakładce kontakt na stornie htttps://teatr-znak.pl
 • jeśli wybrano opcję płatności bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji – w momencie dokonania Opłaty.
  k) Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres jednego roku 2021/2022, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.
  l) Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  m) Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.
  n) ZNAK nie jest zobowiązana do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji ZNAK poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.

9. Postanowienia końcowe.
a) Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
b) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
c) Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2021.

omar-flores-lQT_bOWtysE-unsplash1